Data dodania 29/09/2022
Informacja - Zmiany,progi i limity w 2015 roku

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r.

Okres

1.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

Kwota wynagrodzenia

1.750 zł

1.400 zł (I rok pracy)

Podstawa prawna

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1220)

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 ze zm.).

Małym podatnikiem w 2015 r.

Małym podatnikiem w 2015 r. będzie podatnik, u którego w 2014 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczy 5.015.000 zł.

Podstawa prawna: Powyższe kwoty wynikają z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.), która określa limity obrotu w przepisach: art. 113 ust. 1, art. 2, art. 10 i art. 24.

Graniczne kwoty obrotu określone dla celów VAT

Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT 150.000 zł

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT     50.000 zł

Podstawa prawna: Powyższe kwoty wynikają z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.), która określa limity obrotu w przepisach: art. 113 ust. 1, art. 2, art. 10 i art. 24.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Limit przychodów za 2014 r., decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2015 r., wynosi: 1.200.000 euro x 4,1755 zł/euro = 5.010.600 zł.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) - art. 2 ust. 1 pkt 2,

2) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) - art. 24a ust. 4.

Limit dla ryczałtu

Limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: 150.000 euro

Limit w PLN na 2015 r.: 626.880 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.).

Skala podatkowa w 2015 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 


Podatek wynosi

ponad

do

 

85.528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85.528

 

14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 

 

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Inne podatki i opłaty (link)

Podatek od spadków i darowizn

Podatek rolny

Podatek od nieruchomości

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Opłaty lokalne

Podróże krajowe

okres obowiązywania:  

od  1.03.2013

Dieta (pełna)

30,00 zł

Ryczałt za nocleg (150% diety)

45,00 zł

Ryczałt na dojazdy (20% diety)

6 zł

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

Podróże zagraniczne (link)

Jednorazowa amortyzacja

okres obowiązywania:  

od  1.01.2015 do  31.12.2015

Uprawnieni do jednorazowej amortyzacji

Kwota limitu
w 2015 r.

Prawo do jednorazowej amortyzacji, co do zasady, mają mali podatnicy*) oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych), w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych

209.000 zł.

 

*) Małym podatnikiem w 2015 r. będzie podatnik, u którego w 2014 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczy 5.015.000 zł.

Podstawa prawna: Art. 22k ust. 7 i 12 oraz art. 5a pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) i odpowiednio art. 16k ust. 7 i 12 oraz art. 4a pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.).

żródło:http://www.gofin.pl« Wróć