MONITORING PŁATNOŚCI

jest skutecznym narzędziem umożliwiającym utrzymanie w firmie płynności finansowej poprzez terminowość w spłatach zobowiązań, a także umożliwia zapobiegać powstawaniu należności przeterminowanych.

Monitoring płatności pozwala na kontrole płatności od momentu wystawienia faktury aż do zapłaty.

Korzyści wynikające z MONITORINGU PŁATNOŚCI :

  •  Poprawa płynności finansowej firmy
  •  Ograniczenie ryzyka poniesienia strat poprzez bieżące wykrycie nieterminowych zapłat przez odbiorców
  •  Możliwość oddania sprawy do szybkiej windykacji
  •  Podniesienie skuteczności windykacji – monitoring  umożliwia szybkie ujawnienie sygnałów będących przesłanką do rozpoczęcia procedury windykacyjnej
  •  Koncentracja na swojej działalności
  •  Utrzymanie pozytywnych relacji klientów z ich kontrahentami