Data dodania 17/08/2023
Prekonsultacje SLIM VAT 3

Ministerstwo Finansów zapowiedziało prekonsultacje SLIM VAT 3. Jest to trzeci pakiet mający na celu ograniczenie formalności oraz uproszczenie fakturowania z zakresie podatku VAT. Opinie dotyczące ponad 20 zaproponowanych rozwiązań można było zgłaszać do 23 lutego 2022 roku.

Rozwiązania oferowane w ramach SLIM VAT 3

Pakiet nowych propozycji uproszczeń w zakresie podatku od towarów i usług obejmuje m.in.:

  • zniesienie obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych, jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu zaliczki w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy,
  • zwiększenie ustawowego limitu dla małego podatnika w VAT z kwoty 1 200 000 do 2 000 000 euro,
  • zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) – środki z rachunku VAT mogą zostać wykorzystane również na zapłatę np. podatku tonażowego lub podatku od sprzedaży detalicznej,
  • zniesienie obowiązku drukowania dokumentów przez kasy online lub wirtualne,
  • brak wymogu posiadania faktury przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu unijnych nabyć towarów.

Zmiany wprowadzone w ramach pakietu SLIM VAT 3 skutkują także rozszerzeniem zakresu niektórych zwolnień z VAT, ujednoliceniem i konsolidacją wiążących informacji stawkowych (WIS) czy obniżeniem sankcji w podatku VAT.

Fakultatywne dokonywanie rocznej korekty w VAT

Przed zmianą przepisów każda różnica pomiędzy proporcją wstępną podatku naliczonego do odliczenia a proporcją ostateczną obligowała przedsiębiorcę do dokonania rocznej korekty odliczonego podatku. Obecnie obowiązek ten znika, jeśli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekroczy 2 punktów procentowych oraz kwota podatku naliczonego, który nie podlega odliczeniu, nie przekroczy 10 000 zł. Dotyczy to wyłącznie takich sytuacji, w których rzeczywisty wskaźnik proporcji jest mniejszej od wskaźnika prognozowanego.

Proponowana zmiana miałaby obowiązywać od korekty rozliczeń za 2022 rok składanej w 2023 roku. Rozwiązania ma charakter fakultatywny – przedsiębiorca może z niego skorzystać, ale nie musi.« Wróć