Data dodania 16/09/2021
UWAGA!!! DOFINANSOWANIE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

W połowie lipca Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca planuje
ogłosić konkurs o dofinansowanie dla MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
w ramach schematu 1.1.A2
„Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie
przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”

W ramach konkursu dofinansowanie- refundację
mogą otrzymać wyłączenie  projekty polegające na:

  • nabyciu ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • specjalistycznych szkoleniach ściśle związanych z realizacją projektu
  • usługach doradczych związanych z realizacją projektu

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa dolnośląskiego.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis, a wsparcie
udzielone zostanie na podstawie rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy de minimis.

DLA KOGO?

O wsparcie w ramach schematu 1.1.A2 RPO WD mogą ubiegać się MŚP tj. mali i średni przedsiębiorcy oraz mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą  powyżej 2 lat (licząc od dnia uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia złożenia (za datę złożenia wniosku uznaje się datę rejestracji wniosku w Internetowym Rejestratorze Wniosków.) wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu) oraz prowadzący działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

W przypadku osób fizycznych prowadzących wspólną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, aby uznać mikroprzedsiębiorstwo za podmiot mogący ubiegać się o dofinansowanie wystarczy aby jeden ze wspólników prowadził działalność gospodarczą powyżej 2 lat.

Wyłączone są projekty z zakresu turystyki!

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów
w ramach ogłaszanego naboru (alokacja) wynosi: równowartość 6 000 000,00 EUR (EFRR).

JAKIE PROJEKTY?

  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000,00  PLN;
  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 600 000,00  PLN;

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi
do 50% wydatków kwalifikowanych

Koszty kwalifikowane projektu to koszty poniesione najwcześniej
od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 30.11.2014.

Rozpoczęcie projektu w terminie wcześniejszym tj. przed dniem ogłoszenia
niniejszego konkursu, powoduje jego odrzucenie (negatywną ocenę).

Przez rozpoczęcie projektu uznaje się złożenie pierwszego oświadczenia woli dotyczącego nabycia ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności zawarcie umowy sprzedaży, leasingu, a także złożenie pierwszego oświadczenia woli dotyczącego zlecenia wykonania usług doradczych oraz szkoleń.

Wszystkie wydatki powinny być poniesione z zachowaniem zasady konkurencyjności  tj. zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) lub zgodnie z regułami określonymi w „Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD z zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem działania 1.3).

źródło: dip.dolnyslask.pl« Wróć